Centar za proizvode animalnog porekla

Istraživački centar za proizvode animalnog porekla bavi se osnovnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima u lancu hrane životinjskog porekla. U centru se obavlja naučnoistraživački rad vezan za sledeće naučne i uže naučne discipline: tehnologija mesa, tehnologija mleka i mlečnih proizvoda, tehnologija funkcionalnih proizvoda animalnog porekla, kvalitet i bezbednost sirovina i proizvoda animalnog porekla, fizičko-hemijske i biohemijske osobine proizvoda, standardizacija kvaliteta i bezbednosti tradicionalnih proizvoda animalnog porekla, zaštita geografskog porekla, tehnologija sporednih proizvoda životinjskog porekla i dr.

Istraživanja koja se sprovode u okviru Centra svojim obimom i kvalitetom pružaju odgovarajući doprinos unapređenju naučnih disciplina vezanih za sirovine i proizvode animalnog porekla, kao i razvoju novih tehnologija, proizvoda i postupaka u okviru industrijske proizvodnje hrane animalnog porekla. U tom smislu, Centar za proizvode animalnog porekla ima uspešnu saradnju sa proizvođačima i odgovarajućim naučnim i razvojnim institucijama u zemlji i inostranstvu, sa ciljem razvoja novih i unapređenja postojećih tehnologija i procesa, te primene naučnih dostignuća u praksi.

Naši istraživači sarađuju sa kolegama iz industrije, naučnih i obrazovnih institucija, kao i sa drugim uticajnim društvenim činiocima kada je u pitanju proizvodnja hrane, na način koji obezbeđuje stalnu diskusiju o strategijama, vezanim za istraživanje i razvoj, tehničke probleme, upravljanje kvalitetom (ISO, HACCP, GMP i dr.), aktuelne i buduće propise i dr.

Pored navedenog, Centar se bavi i izradom i implementacijom HACCP sistema, izradom studija održivosti proizvoda, izradom idejnih rešenja i glavnih tehnoloških projekata, organizacijom seminara i savetovanja, izradom naučno-stručnih elaborata i publikacija, stručnim konsultacijama, obukom kadrova iz privrede i dr.

Za obavljanje eksperimenata iz navedenih oblasti, Centar za proizvode animalnog porekla u svom sastavu ima Pilot postrojenje za tehnologiju mesa.

Bulevar cara Lazara 1
21101 NOVI SAD, SERBIA

Mapa

FINSLab Laboratory

07:00 - 15:00

This site is registered on wpml.org as a development site.