Projekti

#MEĐUNARODNI I NACIONALNI PROJEKTI

realizovani od strane istraživača na Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.

Nutritivni, senzorni i gastronomski potencijal invazivne vrste raka Faxonius limosus u funkciji održivog razvoja ugostiteljsko turističkog sektora AP Vojvodine

Identifikacioni broj projekta: 142-451-2299/2021-01
Početak projekta: 1. jun 2021. godine
Kraj projekta: 1. jun 2022. godine
Finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2021. godini
Korisnik 1: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Korisnik 2: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerzitet u Novom Sadu
Kontakt informacije:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Kontakt osoba: dr Jasmina Lazarević
Email: jasmina.lazarevic@fins.uns.ac.rs
Telefon: +381 214853752

Coordinator: Dr Jasmina Lazarević

Duration: 2021-2022

Programi fizičkog vaspitanja i zdrave ishrane- POPEYE

(Serbia-Hungary)
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/33/0004
Početak projekta: 1. novembar 2020. godine
Kraj projekta: 31. april 2022. godine
Vodeći korisnik: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Korisnik 1: Univerzitet Gál Ferenc
Korisnik 2: Opština Novi Kneževac
Kontakt informacije:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Kontakt osoba: dr Pavle Jovanov
Email: pavle.jovanov@fins.uns.ac.rs
Telefoni: +381 62520259; +381 214853790

Coordinator: Dr Pavle Jovanov

Duration: 2020-2022

CROPDIVA

FULL TITLE: Climate Resilient Orphan croPs for increased DIVersity in Agriculture
GRANT AGREEMENT ID: 101000847
PROGRAMME(S): H2020-EU.3.2.1. - Sustainable agriculture and forestry, H2020-EU.3.2. - SOCIETAL CHALLENGES - Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the bioeconomy
PROJECT AIM: The aim of the CROPDIVA project is to enhance agrobiodiversity throughout Europe by focusing on crop diversity and on creating local value chains of six underused arable crops, namely: oats, beardless barley for human consumption, triticale, buckwheat, fava beans and lupins.

Coordinator: Dr Tamara Dapčević Hadnađev

Coordinator: Dr Dubravka Škrobot

Duration: 2021-2025

Reviving TRAditional Breadmaking Processes through Innovative Approaches – ReTRA

Način finansiranja: Fond za nauku Republike Srbije u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača – PROMIS

Coordinator: Dr Miroslav Hadnađev

Duration: 2020-2022

GRAINEFIT -Redesigning the exploitation of small grains genetic resources towards increased sustainability of grain-value chain and improved farmers’ livelihoods in Serbia and Bulgaria

GRAINEFIT - Novi pristupi korišćenju genetičkih resursa strnih žita u cilju povećane održivosti lanca vrednosti zrna i poboljšanja uslova života poljoprivrednih proizvođača u Srbiji i Bugarskoj

Rukovodilac: dr Sanja Mikić,Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
Učesnici: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Srbija; Agrobioinstitut, Sofija, Bugarska; Institut za biljne genetičke resurse, Sadovo, Bugarska

Coordinator: Dr Tamara Dapčević Hadnađev

Duration: 2020-2023