PROTein from Rapeseed Oil Processing Waste: Application in FOod and WastewatEr Treatment / Proteini iz sporednih proizvoda prerade uljane repice: primena u hrani i prečišćavanju otpadnih voda- PROTOPOWERСавремена наука изучава алтернативне изворе протеина, посебно оне агроиндустријског отпада. Биљни протеини, иако веома тражени на тржишту, имају одређене недостаке у поређењу са протеинима животињског порекла, посебно у погледу њихове биолошке вредности. Истовремено, биљни протеини налазе примену и као природни коагулати у пречишћавању воде и отпадних вода. Пројекат PROTOPOWER користи мултидисциплинарни приступ за постизање два основна циља: 1) коришћење научних резултата за развој нових алтернативних извора протеина и прехрамбених влакана коришћењам погаче уљане репице као полазне сировине и 2) смањење загађења животне средине које потиче од прехрамбене индустрије развојем природних коагуланата који би се могли применити у индустријским системима за третман отпадних вода. Пројекат се бави двема различитим, али међусобно комплементарним темама. Идеје пројекта су иновативне посебно у области развоја природних коагуланaта, с обзиром да не постоје доступни подаци о њиховом добијању коришћењем отпада уљарске индустрије. У оквиру пројектних активности организованих у шест радних пакета, са посебним акцентом на дисеминационе активности које ће резултирати експлоатацијом и широм препознатљивошћу развијених производа, биће развијена два прехрамбена производа – протеински изолат PROTOPOWERF и производ богат влакнима POWERDF, као и природни коагулант PROTOPOWERW. Пројекат има за циљ креирање нових производа коришћењем еко-иновативних поступака екстракције који се могу лако применити у индустријским системима, нудећи већу одрживост и побољшане бизнис моделе, као и примену чистијих технологија. Прехрамбени производи развијени коришћењем PROTOPOWER протеина и прехрамбених влакана могли би позитивно да утичу на здравље потрошача, као и на њихове навике, а с обзиром на њихову јединственост овакви производи допринели би већој конкурентости наше индустрије на европском тржишту.

 

Modern science investigates alternative protein sources, especially from renewable agro-industrial waste. Plant proteins, although highly demanded on the market, have certain disadvantages compared to animal proteins, particularly regarding their biological value. At the same time, plant proteins are widely researched as natural coagulants for water and wastewater treatment. PROTOPOWER project uses a multidisciplinary approach to achieve two main goals: 1) utilisation of scientific results to help food producers meet the consumers’ demands for alternative proteins and dietary fibres sources through the development of high-quality products from the rapeseed press cake and 2) reduction of environmental pollution from food industry through development and utilisation of natural coagulant(s) which could be applied in industrial systems for wastewaters treatment. Project deals with two different but complementary topics. The project ideas are innovative and worth patenting, especially in the field of natural coagulant(s) development since there are no available research data regarding their production from oil industry processing waste. Two food-grade products PROTOPOWERF protein isolates and POWERDF high-fibre ingredient as well as natural coagulant PROTOPOWERW will be developed within project activities organised in six work packages with particular emphasis on dissemination activities which will result in exploitation and promotion of developed products. The project aims to generate novel products by using eco-innovative extraction procedures which could be easily transformed and validated on an industrial scale thus offering higher sustainability of industrial systems and improved business models, as well as the implementation of cleaner technologies. The food products developed using PROTOPOWER proteins and dietary fibres could positively affect consumers’ health as well as their habits and make the Serbian food industry competitive at the EU market.

 

Učesnici na projektu sa FOTNS:

Prof. dr Ljiljana Popović, Tehnološki fakultet Novi Sad

Prof. dr Jelena Prodanović, Tehnološki fakultet Novi Sad

 

 

 

PROGRAM: ZELENI PROGRAM SARADNJE NAUKE I PRIVREDE, finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije
VREDNOST: 21 793 656,00 RSD
INSTITUCIJE UČESNICE: FINS i FOTNS

POMOĆNIK DIREKTORA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I RAZVOJ

Dr Pavle Jovanov

+381(0)21/485-3790 ; pavle.jovanov@fins.uns.ac.rs
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.