Konsultantske usluge

Ekspertsko-stručni timovi pružaju stručni konsalting iz sledećih oblasti:

Tehnologija hrane i hrane za životinje

 • Razvoj novih procesnih tehnologija
 • Optimizacija tehnoloških procesa
 • Implementacija sistema kvaliteta

Bioaktivne komponente i funkcionalna hrana

 • Kvalitativna i kvantitaivna analiza bioaktivnih jedinjenja (nosioca funkcionalnosti)
 • Dizajn i karakterizacija funkcionalnih proizvoda i proizvoda sa dodatom vrednošću

Senzorska ocena hrane i nauka o potrošačima

 • Senzorska i analitička ocena proizvoda
 • Potrošački testovi i analize prihvatljivosti

Kvalitet i bezbednost hrane i hrane za životinje

 • Određivanje kvaliteta sirovina i proizvoda u skladu sa zakonskom regulativom
 • Bezbednost hrane (određivanje prisustva neželjenih supstanci)
 • Mikrobiološka ispravnost i održivost proizvoda
 • Tehnološke karakteristike sirovina i proizvoda

Tradicionalna hrana i hrana sa geografskim poreklom

 • Izrada elaborata za zaštitu tradicionalnih proizvoda i geografskog porekla

Valorizacija sporednih proizvoda prehrambene industrije

 • Alternativni izvori proteina
 • Alternativni izvori vlakana
 • Alternativni izvori energije
 • Alternativni izvori bioaktivnih jedinjenja

Vrste usluga za privredu

Konsalting

 • Evaluacija postojećeg stanja i preporuke za unapređenje procesa
 • Formulacija novih proizvoda
 • Testovi i analize potrebni za plasiranje proizvoda na tržište
 • Proizvodnja u pilot postrojenjima u cilju dobijanja prototipa proizvoda
 • Demonstracija procesa

Diseminacija znanja iz oblasti prehrambenih tehnologija

 • Kongresi, seminari, radionice
 • Obuka kadrova iz industrije u skladu sa potrebama kompanija
 • Izdavanje časopisa, knjiga i monografija

Laboratorijske usluge u okviru akreditovane FINSLab laboratorije

 • Oko 100 akreditovanih metoda
 • Više od 10.000 analiza godišnje
 • Tumačenje rezultata u skladu sa zakonskom regulativom i proizvođačkim specifikacijama
 • Pomoć pri izradi deklaracija i proizvođačkih specifikacija proizvoda
 • Razvoj novih analitičkih metoda prema zahtevima korisnika

Projektovanje

 • Izrada studija i idejnih rešenja
 • Izrada tehnoloških projekata
This site is registered on wpml.org as a development site.