PSVONDPSVOND

Primena proteinskih komponenti u formulaciji novih proizvoda na bazi žita sa dodatom vrednošću

Duration: 2015-2016

Koordinator: Dr Olivera Šimurina

Primena proteinskih komponenti u formulaciji novih proizvoda na bazi žita sa dodatom vrednošću