0000-0003-4984-0564

36629994500Dr Biljana Cvetković

Viši naučni saradnik

POMOĆNIK DIREKTORA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I RAZVOJ

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, smer konzervisana hrana, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2003.

Doktorat, Tehnološki fakultet, 2014.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Primena inoviranih i tradicionalnih tehnologija u cilju dobijanja funkcionalnih proizvoda sa dodatom vrednošću i analiza kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda. Dizajn inoviranih prehrambenih proizvoda uz valorizaciju sporednih proizvoda prehrambene industrije. Iskustvo u saradnji sa privredom na više istraživačko-razvojnih projekata.