0000-0002-1547-9072

56545663000Dr Miona Belović

Viši naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, master, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2010.

Doktor nauka, Tehnološki fakultet, 2016

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Ispitivanje uticaja ugljenohidratnih komponenti hrane (prehrambena vlakna, hidrokoloidi i skrob) na reološka, mikrostrukturna i teksturna svojstva prehrambenih proizvoda. Iskorišćenje sporednih proizvoda prehrambene industrije u cilju kreiranja prehrambenih proizvoda biljnog porekla sa dodatom vrednošću (zamena šećera, povećanje sadržaja prehrambenih vlakana i bioaktivnosti). Tehnologija prerade, ispitivanje kvaliteta i bezbednosti brašna, pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda, sa fokusom na proizvode od integralnog brašna.