Istraživači

M.Sc Strahinja Vidosavljević

+381(0)21/485-3807;

strahinja.vidosavljevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Procena uticaja parametara procesa na kvalitet hrane za životinje. Optimizacija pojedinih tehnoloških operacija, kao i kompletnog procesa proizvodnje hrane za životinje. Određivanje fizičko-hemijskih karakteristika, kao i mikrobiološkog kvaliteta sirovina i finalnih proizvoda procesa proizvodnje hrane za životinje. Vazdušna klasifikacija sirovina u tehnologiji hrane i hrane za životinje.

M.Sc Viktor Stojkov

+381(0)21/485-3808;

viktor.stojkov@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Implementacija različitih tehnologija proizvodnje hrane za životinje kao i rad i iskustvo na svim uređajima koji spadaju u lanac proizvodnje hrane za životinje (mlin čekićar, mlin sa valjcima, mešalica, kondicioner, pelet presa, jednopužni ekstruder, dvopužni ekstruder, vakuum kouter, sušilica). Iskustvo u ispitivanju homogenosti mešalica različitih kapaciteta i načina rada, kao i u sastavljanju različitih receptura za različitu kategoriju životinja. Trenutno radi na izradi doktorske disertacije sa temom: „Uticaj dodatka sojine melase u hranu za životinje na tehnološki proces proizvodnje i kvalitet peleta“.

M. Sc Milica Vidosavljević

+381(0)21/485-3828;

milica.popovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Student doktorskih akademskih studija Prehrambenog inženjerstva na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Istraživanja u oblasti kvaliteta hrane animalnog porekla; Tehnologija hrane animalnog porekla; Razvijanje novih proizvoda animalnog porekla sa biološki aktivnim jedinjenjima.

M.Sc Milorad Miljić

+381(021/485-3770;

milorad.miljic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Ispitivanje hemijskog sastava i biološke aktivnosti različitih biljaka i njihovih proizvoda. Iskustvo u radu na nekoliko analitičkih metoda između kojih se izdvajaju Jonoizmenjivačka hromatografija (IEC), tečna hromatografija visokih performanski (HPLC), tečna hromatografija sa masenom spektrometrijom (LC-MS), procena antioksidativne aktivnosti ekstrakata i sekundarnih biomolekula iz različitih biljaka. Učesnik na projektu Gut Friendly Carbs u okviru programa IDEJE fonda za nauku Republike Srbije.

M.Sc Miloš Županjac

+381(0)21/485-3773;

milos.zupanjac@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Višegodišnje radno iskustvo u industriji prerade mesa i razvijanju novih proizvoda animalnog porekla. Takođe, kao vođa HACCP tima bio je uključen u proces upravljanja standardima kvaliteta prema smernicama Codex Alimentarius. Trenutno je student doktorskih akademskih studija, Studijski program: Prehrambeno inženjerstvo, na Tehnološkom fakultetu, Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu. Fokus na razvijanje novih proizvoda animalnog porekla sa biološki aktivnim jedinjenjima i senzorska analiza hrane.

M.Sc Petar Ilić

+381(0)21/485-3775;

petar.ilic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Tehnologija proizvodnje hrane za životinje, primena alternativnih sirovina u hrani za životinje, tehnologija proizvodnje hrane za kućne ljubimce, ispitivanje pokazatelja fizičkog kvaliteta hrane za životinje.

M.Sc Radmila Radović

+381(0)21/485-3770;

radmila.radovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Bezbednost hrane i hrane za životinje, sa posebnim fokusom na hemijske kontaminente mikotoksine: razvoj, optimizacija i validacija analitičkih metoda (HPLC-MS/MS) i razvoj zelenih ekstrakcionih tehnika za određivanje sadržaja hemijskih kontaminenata.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.