Istraživači

Dr Jovana Kojić

+381(0)21/485-3798;

jovana.kojic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Naučna istraživanja usmerena su na analiziranje sastava hrane i bioaktivna jedinjenja iz različitih izvora hrane i biljnih materijala sa posebnim osvrtom na razvoj hromatografskih metoda za određivanje funkcionalnih jedinjenja i poboljšanje nutritivnog profila prehrambenih proizvoda na bazi žitarica i pseudožitarica. Ona je autor i koautor više od 130 publikacija (35 je publikovano na međunarodnom nivou) i tehničkih rešenja i patenata. Učestvovala je na 10 projekata finansiranih od strane Ministrartva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i internacionalnih projekata u oblasti hrane i inovacija u obalsti prehrambenog inženjerstva kao istraživač, rukovodilac projektnih zadataka i rukovodilac. Organzovala je trening posvećen razmeni znanja u oblasti transfera tehnologije, malim i srednjim preduzećima i proozvođačima hrane u okviru CEI projekta.

Dr Marijana Đorđević

+381(0)21/485-3806;

marijana.djordjevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Istraživački interes obuhvata formulisanje i razvoj novih funkcionalnih prehrambenih proizvoda uz upotrebu funkcionalnih sastojaka (biljnih proteina, prehrambenih vlakana, fenolnih jedinjenja) koji potiču iz sporednih proizvoda prehrambene industrije i agroindustrijskog otpada kao i nutritivno vrednih biljnih sirovina, sa akcentom na pekarske proizvode namenjene potrošačima sa posebnim potrebama u ishrani (proizvodi bez glutena). Kao istraživač, obučena je za empirijsku i fundamentalnu reološku analizu testa, analizu teksture i senzornu ocenu pekarskih proizvoda, kao i karakterizaciju sastojaka i sirovina u pogledu njihovog sastava i tehno-funkcionalnih svojstava.

Dr Miljana Đorđević

+381(0)21/485-3806;

miljana.djordjevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Ekspertiza u oblasti prehrambenog inženjerstva obuhvata izdvajanje i karakterizaciju novih funkcionalnih sastojaka iz biljaka i sporednih proizvoda prehrambene industrije, sa posebnim osvrtom na industriju šećera (lišće šećerne repe, rezanci i melasa), kao i formulisanje funkcionalnih prehrambenih proizvoda poboljšane nutritivne vrednosti. Pored toga, unapređenje efikasnosti procesa proizvodnje šećera predstavlja još jedno polje interesovanja. Obučena je za izvođenje analiza za određivanje parametara kvaliteta proizvoda, međuproizvoda i sporednih proizvoda industrije šećera, za izvođenje i tumačenje spektroskopskih analiza u infracrvenom delu spektra (FTIR) u cilju procene strukturnih promena u sastojcima hrane i proizvoda kao i analizu nutritivne vrednosti i tehno-funkcionalnih osobina sastojaka i proizvoda.

Dr Nataša Ćurčić

+381(0)21/485-3751;

natasa.curcic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Odgovorno lice i osnivač Odeljenja za molekularno-biološka ispitivanja, koje je deo akreditovane Laboratorija za tehnologiju, kvalitet i bezbednost hrane - FINSLab. Fokus rada je na detekciji prisustva GMO u hrani biljnog porekla. Naučno-istraživački rad usmeren je na standardizaciju molekularnih metoda koje se koriste za izolaciju, detekciju i karakterizaciju mikobiota i njihovih sekundarnih metabolita u cilju kontrole kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda. Učestvovala u realizaciji nekoliko nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, kao i međunarodnog projekta EU IPA, programa prekogranične saradnje.

Dr Nedeljka Spasevski

+381(0)21/485-3807;

nedeljka.spasevski@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Tehnologija proizvodnje hrane za životinje, valorizacija sirovina i proizvodnja gotovih smeša za ishranu životinja, upotreba alternativnih sirovina i sporednih proizvoda prehrambene industrije i poljoprivrede za razvoj novih funkcionalnih proizvoda, određivanje fizičkih svojstava i hemijskog sastava hrane i hrane za životinje, spektrofotometrijska i HPLC analiza bioaktivnih jedinjenja.

Dr Nemanja Teslić

+381(0)21/485-3847;

nemanja.teslic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Izolovanje bioaktivnih jedinjenja iz nusproizvoda agro-prehrambenog sektora upotrebom zelenih ekstracionih tehnika (ekstrakcija superkritičnim i subkritičnim fluidima, mikrotalasna i ultrazvučna ekstrakcija) i/ili zelenih rastvarača (prirodne eutektične smeše). Analiziranje bioaktivnih komponenti upotrebom gasne i/ili tečne hromatografije sa raznim detektorima. Učesnik tri međunarodna H2020 projekta (na jednom ključna osoba), jednog bilaterlanog projekta sa Slovenijom i tri nacionalna projekta (na jednom rukovodilac radnog paketa).

Dr Renata Kovač

+381(0)21/485-3779;

renata.kovac@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Istraživanja iz oblasti tehnologija skladištenja (postharvest tehnologije) svežih proizvoda (voća i povrća) i ispitivanje ponašanja potrošača u vezi sa njihovim prehrambenim navikama. Tehnički koordinator i zamenik odgovornog lica novog Odeljenja za molekularno-biološka ispitivanja, u okviru akreditovane Laboratorije za tehnologiju, kvalitet i bezbednost hrane (FINSLab), opremljenog savremenim uređajima neophodnim za izvođenje komercijalnih analiza, ali i za potrebe naučnoistraživačkog rada iz domena molekularne biologije. Iskustvo u akreditaciji metode za detekciju prisustva elemenata genetičke modifikovanosti (GMO) u uzorcima hrane i hrane za životinje biljnog porekla metodom Real-Time PCR-a.

Dr Aleksandar Marić

+381(0)21/485-3754;

aleksandar.maric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Hemija hrane sa fokusom na bezbednost hrane, razvoj zelenih ekstrakcionih tehnika za određivanje sadržaja bioaktivnih komponenti. Kvalitet i bezbednost meda. Upravljanje kvalitetom u analitičkim laboratorijama.

Dr Danka Dragojlović

+381(0)21/485-3828;

danka.dragojlovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

M.Sc Aleksandra Bajić

+381(0)21/485-3779;

aleksandra.bajic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika

This site is registered on wpml.org as a development site.