Istraživači

Dr Predrag Ikonić

+381(0)21/485-3707;

predrag.ikonic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Prehrambeni tehnolog specijalizovan za tehnologiju mesa. Njegove istraživačke aktivnosti su usmerene na dve glavne teme. Prva tema se odnosi na tehnologiju, karakterizaciju i standardizaciju kvaliteta tradicionalnih prehrambenih proizvoda životinjskog porekla. Druga tema je povezana sa tehnološkim, nutritivnim i senzorskim kvalitetom, bezbednošću i održivošću proizvoda od mesa izrađenih uz dodatak funkcionalnih sirovina biljnog porekla. Koautor je više od 250 naučnih radova i saopštenja, više tehničkih rešenja, kao i pet elaborata za zaštitu oznake geografskog porekla prehrambenih proizvoda.

Dr Renata Kovač

+381(0)21/485-3779;

renata.kovac@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Istraživanja iz oblasti tehnologija skladištenja (postharvest tehnologije) svežih proizvoda (voća i povrća) i ispitivanje ponašanja potrošača u vezi sa njihovim prehrambenim navikama. Tehnički koordinator i zamenik odgovornog lica novog Odeljenja za molekularno-biološka ispitivanja, u okviru akreditovane Laboratorije za tehnologiju, kvalitet i bezbednost hrane (FINSLab), opremljenog savremenim uređajima neophodnim za izvođenje komercijalnih analiza, ali i za potrebe naučnoistraživačkog rada iz domena molekularne biologije. Iskustvo u akreditaciji metode za detekciju prisustva elemenata genetičke modifikovanosti (GMO) u uzorcima hrane i hrane za životinje biljnog porekla metodom Real-Time PCR-a.

Dr Slađana Rakita

+381(0)21/485-3811;

sladjana.rakita@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Upotreba alternativnih sirovina i sporednih proizvoda prehrambene industrije i poljoprivrede u ishrani životinja. Unapređenje kvaliteta hrane za životinje primenom tehnoloških postupaka proizvodnje. Iskustvo u kontroli kvaliteta hrane za životinje sa fokusom na analizu masnih kiselina i promena u lipidnoj fazi.

Dr Vojislav Banjac

+381(0)21/485 3775;

vojislav.banjac@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Tehnologija proizvodnje hrane za životinje, tehnološki procesi mlevenja, mešanja, kondicioniranja, peletiranja, ekstrudiranja i aplikacije tečnih dodataka. Ispitivanje tehno-funkcionalnih osobina novih sirovina u ekstrudiranim proizvodima za ishranu riba i kućnih ljubimaca. Iskustvo u kreiranju i razvoju inovativnih proizvoda za ishranu životinja za potrebe industrije hrane za životinje.

Dr Zorica Tomičić

+381(0)21/485-3793;

zorica.tomicic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Određivanje aminokiselinskog sastava u hrani i hrani za životinje. Mikrobiološka bezbednost hrane i hrane za životinje. Antimikrobna aktivnost etarskih ulja, biljnih ekstrakata i drugih prirodnih jedinjenja. Razvoj inovativnih pristupa u kontroli patogena i produženju roka trajanja hrane i hrane za životinje korišćenjem novih i ekološki prihvatljivih tehnika. Detekcija genetski modifikovanih organizama (GMO) u hrani biljnog porekla. Zamenik odgovornog lica Odeljenja za molekularno-biološka ispitivanja FINSLab-a.

Dr Zvonko Nježić

+381(0)21/485-3806;

zvonko.njezic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Primena ekološki prihvatljivih rešenja i standarda u proizvodnji hrane za ljudsku upotrebu i hrane za životinje. Bezbedno korišćenje otpada iz poljoprivrede i prehrambene industrije. Optimizacija proizvodnje biodizela od otpada prehrambene industrije i alternativnih biljnih vrsta. Autor na dva nacionalna patenta i više tehničkih rešenja za postupak proizvodnje proizvoda visoke nutritivne vrednosti i postupka iskorišćenja otpada iz prehrambene industrije.

Dr Aleksandar Marić

+381(0)21/485-3812;

aleksandar.maric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Hemija hrane sa fokusom na bezbednost hrane, razvoj zelenih ekstrakcionih tehnika za određivanje sadržaja bioaktivnih komponenti. Kvalitet i bezbednost meda. Upravljanje kvalitetom u analitičkim laboratorijama.

Dr Alena Stupar

+381(0)21/485-3811;

alena.tomsik@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Primena različitih savremenih tehnika ekstrakcije (ekstrakcija superkritičnim i subkritičnim fluidima, mikrotalasna i ultrazvučna ekstrakcija), upotreba potpuno bezbednih „zelenih“ rastvarača u cilju izolovanja bioaktivnih komponenti iz biljnih sirovina. Optimizacija parametara procesa ekstrakcije, fizičko-hemijska analiza dobijenih ekstrakata i implementacija dobijenih ekstrakata u svakodnevne prehrambene proizvode.

Dr Ana Varga

+381(0)21/485 3805;

ana.varga@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Mikrobiološka ispravnost namirnica biljnog i životinjskog porekla i hrane za životinje. Ispitivanje antimikrobnog potencijala etarskih ulja, biljnih ekstrakata i drugih prirodnih jedinjenja i mogućnosti njihove primene za eliminisanje patogenih bakterija i njihovih biofilmova u hrani, posebno onoj koja se konzumira sveža.

Dr Dragana Plavšić

+381(0)21/485-3822;

dragana.plavsic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Mikrobiološka bezbednost i kvalitet namirnica biljnog i životinjskog porekla sa fokusom na mikološku kontaminaciju namirnica biljnog porekla, žita i proizvoda na bazi žita. Antimikrobna aktivnost etarskih ulja, biljnih ekstrakata i drugih prirodnih jedinjenja. Primena etarskih ulja u produžetku roka održivosti pekarskih proizvoda. Upravljanje kvalitetom u mikrobiološkim laboratorijama.

This site is registered on wpml.org as a development site.