Istraživači

Dr Danka Dragojlović

+381(0)21/485-3828;

danka.dragojlovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Dragana Plavšić

+381(0)21/485-3822;

dragana.plavsic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Mikrobiološka bezbednost i kvalitet namirnica biljnog i životinjskog porekla sa fokusom na mikološku kontaminaciju namirnica biljnog porekla, žita i proizvoda na bazi žita. Antimikrobna aktivnost etarskih ulja, biljnih ekstrakata i drugih prirodnih jedinjenja. Primena etarskih ulja u produžetku roka održivosti pekarskih proizvoda. Upravljanje kvalitetom u mikrobiološkim laboratorijama.

Dr Dragana Ubiparip Samek

+381(0)21/485-3779;

dragana.ubiparip@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Iskustvo u nauci o potrošačima, pre svega u istraživanju ponašanja potrošača vezano za konzumaciju voća i povrća. Dodatno, iskustvo u oblasti senzorske analize i statističke obrade podataka. Učesnik više međunarodnih projekata u oblasti hrane. Član Kancelarije za međunarodnu saradnju.

Dr Jelena Miljanić

+381(0)21/485-3798;

jelena.krulj@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Bezbednost i kvalitet hrane biljnog porekla - mikrobiologija i mikotoksikologija, valorizacija sporednih proizvoda i otpada različitih prehrambenih industrija, kreiranje i karakterizacija novih funkcionalnih proizvoda, razvoj i validacija hromatografskih metoda. Vodeći analitičar za tečnu hromatografiju – HPLC u okviru akreditovane laboratorije FINSLab.

Dr Jelena Vujetić

+381(0)21/485-3828;

jelena.vujetic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Upotreba alternativnih sirovina i sporednih proizvoda prehrambene industrije i poljoprivrede u ishrani ljudi i životinja. Razvoj novih formulacija hrane iz nusproizvoda prehrambene industrije primenom tehnoloških postupaka izolacije proteina. Iskustvo u ispitivanju svarljivosti i dostupnosti biološki aktivnih jedinjenja primenom proteolitičkih enzima.

Dr Jovana Delić

+381(0)21/485-3827;

jovana.delic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Razvoj funkcionalnih prehrambenih proizvoda korišćenjem tehnologije ekstrudiranja. Ispitivanje fizičkih, hemijskih i senzorskih karakteristika ekstrudiranih proizvoda i proizvoda animalnog porekla. Tehnološki koordinator za meso i proizvode od mesa, jaja i proizvode od jaja, ribu i proizvode od ribe, mleko i mlečne proizvode, ulja i masti biljnog i životinjskog porekla i uljarice.

Dr Jovana Kojić

+381(0)21/485-3798;

jovana.kojic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Naučna istraživanja usmerena su na analiziranje sastava hrane i bioaktivna jedinjenja iz različitih izvora hrane i biljnih materijala sa posebnim osvrtom na razvoj hromatografskih metoda za određivanje funkcionalnih jedinjenja i poboljšanje nutritivnog profila prehrambenih proizvoda na bazi žitarica i pseudožitarica. Ona je autor i koautor više od 130 publikacija (35 je publikovano na međunarodnom nivou) i tehničkih rešenja i patenata. Učestvovala je na 10 projekata finansiranih od strane Ministrartva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i internacionalnih projekata u oblasti hrane i inovacija u obalsti prehrambenog inženjerstva kao istraživač, rukovodilac projektnih zadataka i rukovodilac. Organzovala je trening posvećen razmeni znanja u oblasti transfera tehnologije, malim i srednjim preduzećima i proozvođačima hrane u okviru CEI projekta.

Dr Marijana Đorđević

+381(0)21/485-3806;

marijana.djordjevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Istraživački interes obuhvata formulisanje i razvoj novih funkcionalnih prehrambenih proizvoda uz upotrebu funkcionalnih sastojaka (biljnih proteina, prehrambenih vlakana, fenolnih jedinjenja) koji potiču iz sporednih proizvoda prehrambene industrije i agroindustrijskog otpada kao i nutritivno vrednih biljnih sirovina, sa akcentom na pekarske proizvode namenjene potrošačima sa posebnim potrebama u ishrani (proizvodi bez glutena). Kao istraživač, obučena je za empirijsku i fundamentalnu reološku analizu testa, analizu teksture i senzornu ocenu pekarskih proizvoda, kao i karakterizaciju sastojaka i sirovina u pogledu njihovog sastava i tehno-funkcionalnih svojstava.

Dr Miljana Đorđević

+381(0)21/485-3806;

miljana.djordjevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Ekspertiza u oblasti prehrambenog inženjerstva obuhvata izdvajanje i karakterizaciju novih funkcionalnih sastojaka iz biljaka i sporednih proizvoda prehrambene industrije, sa posebnim osvrtom na industriju šećera (lišće šećerne repe, rezanci i melasa), kao i formulisanje funkcionalnih prehrambenih proizvoda poboljšane nutritivne vrednosti. Pored toga, unapređenje efikasnosti procesa proizvodnje šećera predstavlja još jedno polje interesovanja. Obučena je za izvođenje analiza za određivanje parametara kvaliteta proizvoda, međuproizvoda i sporednih proizvoda industrije šećera, za izvođenje i tumačenje spektroskopskih analiza u infracrvenom delu spektra (FTIR) u cilju procene strukturnih promena u sastojcima hrane i proizvoda kao i analizu nutritivne vrednosti i tehno-funkcionalnih osobina sastojaka i proizvoda.

Dr Nataša Ćurčić

+381(0)21/485-3751;

natasa.curcic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Odgovorno lice i osnivač Odeljenja za molekularno-biološka ispitivanja, koje je deo akreditovane Laboratorija za tehnologiju, kvalitet i bezbednost hrane - FINSLab. Fokus rada je na detekciji prisustva GMO u hrani biljnog porekla. Naučno-istraživački rad usmeren je na standardizaciju molekularnih metoda koje se koriste za izolaciju, detekciju i karakterizaciju mikobiota i njihovih sekundarnih metabolita u cilju kontrole kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda. Učestvovala u realizaciji nekoliko nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, kao i međunarodnog projekta EU IPA, programa prekogranične saradnje.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.