Istraživači

Dr Nebojša Ilić

+381(0)21/485-3824;

nebojsa.ilic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Rad u oblasti hrane i zdravlja, a posebno na prirodnim bioaktivnim jedinjenjima iz različitih izvora i njihovo korišćenje u formulisanju i dizajnu prehrambenih funkcionalnih proizvoda. Ovo obuhvata identifikaciju ovih jedinjenja, njihovu analizu, ekstrakciju i inkorporaciju u različite matrikse i testiranje ovako formulisanih funkcionalnih proizvoda kao potencijalno novih prehrambenih artikala i određivanje njihovog uticaja na ljudsko zdravlje.

Dr Nemanja Teslić

+381(0)21/485-3847;

nemanja.teslic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Izolovanje bioaktivnih jedinjenja iz nusproizvoda agro-prehrambenog sektora upotrebom zelenih ekstracionih tehnika (ekstrakcija superkritičnim i subkritičnim fluidima, mikrotalasna i ultrazvučna ekstrakcija) i/ili zelenih rastvarača (prirodne eutektične smeše). Analiziranje bioaktivnih komponenti upotrebom gasne i/ili tečne hromatografije sa raznim detektorima. Učesnik tri međunarodna H2020 projekta (na jednom ključna osoba), jednog bilaterlanog projekta sa Slovenijom i tri nacionalna projekta (na jednom rukovodilac radnog paketa).

Dr Olivera Đuragić

+381(0)21/485-3845;

olivera.djuragic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Tehnologija proizvodnje hrane za životinje, valorizacija sirovina i proizvodnja gotovih smeša za ishranu životinja, kontrola kvaliteta i bezbednosti hrane za životinje, radna tačnost procesa (kontrola homogenosti smeša i premiksa, provera unakrsne kontaminacije i nivoa prenošenja), iskorišćenje nusproizvoda prehrambene industrije i poljoprivrede, inovativni i funcionalni proizvodi za ishranu životinja, saradnja sa privredom i komercijalizacija rezultata naučno-istraživačkog rada.

Dr Pavle Jovanov

+381(0)21/485-3790;

pavle.jovanov@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Hemija hrane sa fokusom na bezbednost i funkcionalnost hrane, razvoj ekstrakcionih tehnika i analitičkih metoda (HPLC/DAD//MS-MS) za određivanje sadržaja bioaktivnih komponenti iz različitih matriksa. Dizajniranje inovativnih proizvoda. Kvalitet i bezbednost meda.

Dr Predrag Ikonić

+381(0)21/485-3707;

predrag.ikonic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Prehrambeni tehnolog specijalizovan za tehnologiju mesa. Njegove istraživačke aktivnosti su usmerene na dve glavne teme. Prva tema se odnosi na tehnologiju, karakterizaciju i standardizaciju kvaliteta tradicionalnih prehrambenih proizvoda životinjskog porekla. Druga tema je povezana sa tehnološkim, nutritivnim i senzorskim kvalitetom, bezbednošću i održivošću proizvoda od mesa izrađenih uz dodatak funkcionalnih sirovina biljnog porekla. Koautor je više od 250 naučnih radova i saopštenja, više tehničkih rešenja, kao i pet elaborata za zaštitu oznake geografskog porekla prehrambenih proizvoda.

Dr Rada Jevtić Mučibabić

+381(0)21/485-3797;

rada.jevtic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Naučnoistraživački rad usmeren na kvalitet, bezbednost i nutritivnu vrednost hrane biljnih proizvoda, s aspekta iznalaženja, formulacije i karakterizacije novih, unapređenih, funkcionalnih proizvoda prehrambene industrije. Istraživanja u oblasti industrije šećera se odnose na kvalitet proizvoda, međuproizvoda i nusproizvoda prerade šećerne repe, s akcentom na primenu istih u fermentativnim, prerađivačkim i prehrambenim tehnologijama, kao i primena navedenih nusproizvoda u biotehnologiji.

Dr Tamara Dapčević Hadnađev

+381(0)21/485-3771;

tamara.dapcevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Tatjana Peulić

+381(0)21/485-3827;

tatjana.tasic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Njena ekspertiza je vezana za tehnologiju i određene segmente bezbednosti mesa i proizvoda od mesa. Bavi se kreiranjem novih proizvoda od mesa sa dodatom vrednošću, njihovom karakterizacijom i ispitivanjem održivosti. Takođe, bavi se standardizacijom kvaliteta i zaštitom tradicionalnih prehrambenih proizvoda.

Dr Žarko Kevrešan

+381(0)21/485-3821;

zarko.kevresan@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Unapređenje i produženje skladištenja voća i povrća korišćenjem savremenih tehnologija. Analitika kvaliteta voća i povrća. Određivanje mineralnog sastava hrane metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije.

Dr Zvonko Nježić

+381(0)21/485-3806;

zvonko.njezic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Primena ekološki prihvatljivih rešenja i standarda u proizvodnji hrane za ljudsku upotrebu i hrane za životinje. Bezbedno korišćenje otpada iz poljoprivrede i prehrambene industrije. Optimizacija proizvodnje biodizela od otpada prehrambene industrije i alternativnih biljnih vrsta. Autor na dva nacionalna patenta i više tehničkih rešenja za postupak proizvodnje proizvoda visoke nutritivne vrednosti i postupka iskorišćenja otpada iz prehrambene industrije.

This site is registered on wpml.org as a development site.