Istraživači

Dr Ivana Čabarkapa

+381(0)21/485-3793;

ivana.cabarkapa@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Ekspertiza u oblasti mikrobiološke bezbednosti hrane i hrane za životinje. Antimikrobna aktivnost etarskih ulja, biljnih ekstrakata i drugih prirodnih jedinjenja. Razvoj inovativnih pristupa kontrole patogena i produženja roka trajanja hrane i hrane za životinje pomoću novih i ekološki prihvatljivih tehnika.

Dr Jelena Tomić

+381(0)21/485-3780;

jelena.tomic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Procena kvaliteta bražna, žita i drugih kultura sa biohemijskog, nutritivnog i tehnofunkcionalnog aspekta; razvoj pekarskih proizvoda sa poboljšanim nutritivnim i funkcionalnim osobinama; ispitivanje potencijala nusproizvoda prehrambene industrije kao sirovina za proizvodnju pekarskih i finih pekarskih proizvoda.

Dr Jovana Kos

+381(0)21/485-3837;

jovana.kos@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Zdravstvena bezbednost hrane i hrane za životinje, sa posebnim fokusom na hemijske kontaminente mikotoksine: razvoj, optimizacija i validacija analitičkih metoda (HPLC/DAD/FLD/MS-MS; ELISA); uticaj vremenskih uslova na pojavu mikotoksina; tehnike redukcije i procena rizika. Upravljanje kvalitetom u analitičkim laboratorijama.

Dr Ljubiša Šarić

+381(0)21/485-3822;

ljubisa.saric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Mikrobiološka bezbednost i kvalitet namirnica biljnog i životinjskog porekla sa fokusom na ne-kravlja mleka i mlečne proizvode. Antimikrobna svojstva mlečnih proteina, esencijalnih ulja i biljnih ekstrakata. Iskorišćenje otpada iz industrije hrane u razvoju novih mikrobioloških podloga. Upravljanje kvalitetom u mikrobiološkim laboratorijama.

Dr Milenko Košutić

+381(0)21/485-3809;

milenko.kosutic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Кreiranje novih proizvoda sa dodatom vrednošću, valorizacija otpada iz prehrambene industrije, konsalting iz oblasti organske proizvodnje i GLOBAL GAP-a.

Dr Miona Belović

+381(0)21/485-3751;

miona.belovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Ispitivanje uticaja ugljenohidratnih komponenti hrane (prehrambena vlakna, hidrokoloidi i skrob) na reološka, mikrostrukturna i teksturna svojstva prehrambenih proizvoda. Iskorišćenje sporednih proizvoda prehrambene industrije u cilju kreiranja prehrambenih proizvoda biljnog porekla sa dodatom vrednošću (zamena šećera, povećanje sadržaja prehrambenih vlakana i bioaktivnosti). Tehnologija prerade, ispitivanje kvaliteta i bezbednosti brašna, pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda, sa fokusom na proizvode od integralnog brašna.

Dr Olivera Šimurina

+381(0)21/485-3771;

olivera.simurina@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Razvoj prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću na bazi zrnastih kultura i primena novih tehnologija i naučnih dostignuća u cilju očuvanja funkcionalnih svojstava prerađene hrane. Iskustvo u dizajniranju inovativnih proizvoda i njihova implementacija u prehrambenoj industriji. Koautor četiri nacionalna patenta i više tehničkih rešenja za postupak proizvodnje proizvoda visoke nutritivne vrednosti i postupka iskorišćenja otpada iz prehrambene industrije.

Dr Predrag Ikonić

+381(0)21/485-3707;

predrag.ikonic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Prehrambeni tehnolog specijalizovan za tehnologiju mesa. Njegove istraživačke aktivnosti su usmerene na dve glavne teme. Prva tema se odnosi na tehnologiju, karakterizaciju i standardizaciju kvaliteta tradicionalnih prehrambenih proizvoda životinjskog porekla. Druga tema je povezana sa tehnološkim, nutritivnim i senzorskim kvalitetom, bezbednošću i održivošću proizvoda od mesa izrađenih uz dodatak funkcionalnih sirovina biljnog porekla. Koautor je više od 250 naučnih radova i saopštenja, više tehničkih rešenja, kao i pet elaborata za zaštitu oznake geografskog porekla prehrambenih proizvoda.

Dr Slađana Rakita

+381(0)21/485-3811;

sladjana.rakita@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Upotreba alternativnih sirovina i sporednih proizvoda prehrambene industrije i poljoprivrede u ishrani životinja. Unapređenje kvaliteta hrane za životinje primenom tehnoloških postupaka proizvodnje. Iskustvo u kontroli kvaliteta hrane za životinje sa fokusom na analizu masnih kiselina i promena u lipidnoj fazi.

Dr Tamara Dapčević Hadnađev

+381(0)21/485-3624;

tamara.dapcevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

This site is registered on wpml.org as a development site.