Istraživači

Dr Zvonko Nježić

+381(0)21/485-3806;

zvonko.njezic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Primena ekološki prihvatljivih rešenja i standarda u proizvodnji hrane za ljudsku upotrebu i hrane za životinje. Bezbedno korišćenje otpada iz poljoprivrede i prehrambene industrije. Optimizacija proizvodnje biodizela od otpada prehrambene industrije i alternativnih biljnih vrsta. Autor na dva nacionalna patenta i više tehničkih rešenja za postupak proizvodnje proizvoda visoke nutritivne vrednosti i postupka iskorišćenja otpada iz prehrambene industrije.

Dr Biljana Cvetković

+381(0)21/485-3824;

biljana.cvetkovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Primena inoviranih i tradicionalnih tehnologija u cilju dobijanja funkcionalnih proizvoda sa dodatom vrednošću i analiza kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda. Dizajn inoviranih prehrambenih proizvoda uz valorizaciju sporednih proizvoda prehrambene industrije. Iskustvo u saradnji sa privredom na više istraživačko-razvojnih projekata.

Dr Bojana Kokić

+381(0)21/485-3828;

bojana.kokic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Iskustvo u kontroli kvaliteta i bezbednosti hrane za životinje; uključivanje alternativnih i sporednih proizvoda prehrambene industrije u ishranu životinja sa akcentom na hranu za preživare; unapređenje kvaliteta hrane za životinje primenom različitih tehnoloških postupaka proizvodnje.

Dr Bojana Šarić

+381(0)21/485-3837;

bojana.saric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Izolovanje bioaktivnih jedinjenja i nutrijenata iz različitih biljnih sirovina sa posebnim akcentom na valorizaciju sporednih proizvoda prehrambene industrije i agroindustrijskog otpada uz upotrebu “zelenih” tehnologija. Iskustvo u razvoju prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću i proizvoda za specijalne kategorije potrošača poput bezglutenskih. Aktuelna oblast istraživanja je unapređenje nutritivnog profila različitih prehrambenih proizvoda primenom zamenjivača masti i proteina izolovanih iz biljnih sirovina. Učesnik većeg broja međunarodnih i nacionalnih projekata, autor i koautor mnogobrojnih tehničkih rešenja. Rukovodilac službe obezbeđenja kvaliteta akreditovane laboratorije FINSLab, sa višegodišnjim iskustvom u vođenju odeljenja za mikroanalitiku (instrumentalne analize).

Dr Dubravka Škrobot

+381(0)21/485-3780;

dubravka.skrobot@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Fokus istraživanja su nauka o hrani u kombinaciji sa senzorskom analizom zajedno sa istraživanjem novih metodologija za razumevanje stavova i potreba potrošača, sa ciljem da se podrži prelazak na zdraviju i održiviju ishranu. Osmišljava programe obuka i odabira ocenjivača za sprovođenje senzorske analize u skladu sa važećim međunarodnim ISO standardima, za potrebe laboratorija i privrede. Član komisije za standarde i srodna dokumenta KS E034 - 12 - Senzorne analize, pri Institutu za standardizaciju Srbije.

Dr Elizabet Janić Hajnal

+381(0)21/485-3792;

elizabet.janich@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Bezbednost hrane i hrane za životinje, sa posebnim fokusom na hemijske kontaminente mikotoksine: razvoj, optimizacija i validacija analitičkih metoda (HPLC/DAD/FLD/MS-MS), uticaj vremenskih uslova na pojavu mikotoksina, konvencionalne i nove tehnike redukcije i procena rizika.

Dr Jasmina Lazarević

+381(0)21/485-3752;

jasmina.lazarevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Karakterizacija sirovina i proizvoda animalnog porekla- nutrititivne osobine i senzorska svojstva; Kreiranje novih biološki vrednih proizvoda animalnog porekla.

Dr Jelena Tomić

+381(0)21/485-3780;

jelena.tomic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Procena kvaliteta bražna, žita i drugih kultura sa biohemijskog, nutritivnog i tehnofunkcionalnog aspekta; razvoj pekarskih proizvoda sa poboljšanim nutritivnim i funkcionalnim osobinama; ispitivanje potencijala nusproizvoda prehrambene industrije kao sirovina za proizvodnju pekarskih i finih pekarskih proizvoda.

Dr Jovana Kos

+381(0)21/485-3837;

jovana.kos@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Zdravstvena bezbednost hrane i hrane za životinje, sa posebnim fokusom na hemijske kontaminente mikotoksine: razvoj, optimizacija i validacija analitičkih metoda (HPLC/DAD/FLD/MS-MS; ELISA); uticaj vremenskih uslova na pojavu mikotoksina; tehnike redukcije i procena rizika. Upravljanje kvalitetom u analitičkim laboratorijama.

Dr Ljubiša Šarić

+381(0)21/485-3792;

ljubisa.saric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Mikrobiološka bezbednost i kvalitet namirnica biljnog i životinjskog porekla sa fokusom na ne-kravlja mleka i mlečne proizvode. Antimikrobna svojstva mlečnih proteina, esencijalnih ulja i biljnih ekstrakata. Iskorišćenje otpada iz industrije hrane u razvoju novih mikrobioloških podloga. Upravljanje kvalitetom u mikrobiološkim laboratorijama.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.